http://community.kaseya.com/kb/w/wiki/monitoring-performance-using-phpsysinfo.aspx